Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 1481, z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 2485 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 686 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1247 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1674 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 538 z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2474 z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2018 r., poz. 2481 z późn. zm.)
 11. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 sierpnia 2019r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1624 z późn. zm.)
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1110 z późn. zm.)
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 493 z późn. zm. Dz.U.z 2020 r. poz. 1111 z późn. zm.)
 14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. Poz. 784 z późn. zm.)
 15. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1166)

DZIAŁ I.

USTALENIA OGÓLNE

 

Rozdział I

Nazwa i struktura szkoły

 

 • 1.

 

 1. Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Środzie Wielkopolskiej zwana dalej szkołą jest niepubliczną szkołą artystyczną z uprawnieniami szkoły publicznej, dającą podstawy wykształcenia muzycznego .
 2. Szkoła prowadzi naukę w dwóch cyklach kształcenia: sześcioletnim i czteroletnim.
 3. Szkoła używa nazwy: Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Środzie Wielkopolskiej.
 4. Siedziba Szkoły znajduje się przy ul. Kosynierów 2, 63-000 Środa Wielkopolska.
 5. Organem prowadzącym jest Środa XXI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Centrum Edukacji Artystycznej, jednostkę realizującą zadania z zakresu sprawowania nadzoru.
 7. Uczeń szkoły, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
 8. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia.

DZIAŁ II.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

Rozdział I

Cele Szkoły

 

 • 2.

 

 1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w przepisach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszących się do szkół artystycznych, a w szczególności:
 • rozbudza i rozwija zainteresowania i uzdolnienia muzyczne uczniów w sposób dostosowany do wieku i predyspozycji uczniów;
 • umuzykalnia uczniów;
 • pogłębia zamiłowanie uczniów do muzyki;
 • uczy podstaw gry na instrumencie;
 • zapoznaje uczniów z podstawową wiedzą muzyczną oraz dorobkiem narodowej i światowej kultury muzycznej;
 • kształtuje wyobraźnię muzyczną uczniów;
 • kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie piękna;
 • wychowuje i przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki;
 • wdraża uczniów do systematycznej i efektywnej pracy;
 • przygotowuje uczniów do występów publicznych i zachęca do czynnego udziału w życiu artystycznym środowiska, kładąc szczególny nacisk na właściwe zachowanie i ubiór oraz umiejętność radzenia sobie z tremą;
 • rozwija pasję muzyczną poprzez podejmowanie inicjatyw artystycznych;
 • rozwija umiejętności muzykowania zespołowego;
 • przygotowuje uczniów do pielęgnowania wartości ponadczasowych, jak ojczyzna, patriotyzm, pokój, wolność, suwerenność, tolerancja, np.;
 • zachęca uczniów do wykonywania zadań na rzecz osób potrzebujących;
 • przygotowuje kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia;
 • prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze;
 • bierze czynny udział w życiu artystycznym środowiska.

 

 1. Szkoła realizuje swoje zadania dydaktyczne oraz wychowawczo-opiekuńcze poprzez:
 • realizację programów nauczania dopuszczonych do użytku na podstawie odrębnych przepisów;
 • dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji ucznia;
 • prowadzenie zajęć indywidualnych z zakresu nauki gry na instrumentach oraz teoretycznych zajęć zbiorowych i zespołowych, w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
 • przeprowadzanie sprawdzianów, ocenianie pracy uczniów, klasyfikowanie i przeprowadzanie przesłuchań półrocznych, technicznych, egzaminów promocyjnych, końcowych w trybie egzaminu promocyjnego, klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez organizację dokształcania na swoim terenie oraz umożliwienie i ułatwienie uczestnictwa w kursach i szkoleniach poza szkołą;
 • organizowanie imprez muzycznych prezentujących osiągnięcia uczniów;
 • uczestnictwo uczniów i nauczycieli w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach, przeglądach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz kursach, konsultacjach i warsztatach muzycznych;
 • uczestnictwo w koncertach artystów i zespołów profesjonalnych;
 • współpracę z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej, poprzez:
 1. a) współorganizowanie imprez kulturalnych i innych projektów artystycznych na terenie gminy i powiatu,
 2. b) czynny udział uczniów w imprezach lokalnych;
 • nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami, placówkami oraz instytucjami kultury;
 • współdziałanie z rodzicami w wychowaniu uczniów, budowanie pozytywnych relacji na linii nauczyciel – uczeń – rodzic;
 • stwarzanie atmosfery sprzyjającej dobremu porozumieniu;
 • kształtowanie postaw moralnych i społecznych;
 • wspieranie uczniów w przeciwstawianiu się zagrożeniom współczesnego świata;
 • pracę nad kulturą słowa, kulturą osobistą i kulturą relacji międzyludzkich;
 • rozbudzanie w uczniu zamiłowania do muzyki i zainteresowania kulturą;
 • opracowywanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska (Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły stanowi odrębny dokument);
 • sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia, oraz poza terenem Szkoły podczas zajęć organizowanych przez Szkołę, na podstawie odrębnych przepisów.

 

Rozdział II

Zadania Szkoły

 •  
 • 3.

 

 1. Zadania Szkoły obejmują:
 • obowiązek zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju i bezpieczeństwa;
 • obowiązek prowadzenia przez nauczyciela zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, a także odpowiedzialność za wyniki i jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć;
 • opiekę wychowawczą nad uczniami sprawowaną przez wszystkich nauczycieli szkoły
 • współdziałanie i koordynację działań wychowawczych prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu głównego ze wszystkimi nauczycielami pracującymi z danym uczniem;
 • obowiązek zapewniania właściwej opieki i bezpieczeństwa na lekcjach poprzez:
 1. zapoznawanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i zachowania się na lekcjach (nauczyciele prowadzący zajęcia),
 2. prawowanie opieki podczas zajęć i imprez organizowanych w Szkole i poza nią przez nauczycieli organizujących te zajęcia i imprezy (rodzice sprawują oraz ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze Szkoły oraz przed i po zajęciach w Szkole),
 3. sprawowanie opieki podczas wycieczek szkolnych przez nauczycieli organizujących wycieczkę określa odrębny regulamin.
 • formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, określają odrębne przepisy lokalne.

 

DZIAŁ III.

ORGANIZACJA PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

 

 • 4.

 

 1. Szkoła prowadzi naukę tylko w zakresie przedmiotów artystycznych, w dwóch cyklach kształcenia:
 • sześcioletnim – grupy wiekowo młodsze (uczniowie 6 –10lat);
 • czteroletnim – grupy wiekowo starsze (uczniowie 8 – 16 lat).

 

 • 5.

 

 1. Szkoła jest niepubliczną szkołą artystyczną z uprawnieniami szkoły publicznej.
 2. Szkoła ma charakter umuzykalniający i nie daje uprawnień zawodowych.
 3. Szkoła prowadzi jeden dział nauczania- Dział Instrumentalny o następujących specjalnościach:

Instrumenty Klawiszowe

 • fortepian;

Instrumenty Strunowe, Smyczkowe i Szarpane

 • skrzypce;
 • gitara;
 1. Istnieje możliwość wprowadzenia innych specjalizacji.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej istnieje możliwość zmiany cyklu lub instrumentu w trakcie trwania nauki.
 3. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikający z organizacji szkoły ustala Dyrektor po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
 4. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut lub 30 minut– lekcja instrumentu głównego w kl. I-III c6 – pozostałe 45 min, fortepian dodatkowy trwa 2×15 min. Dopuszcza się prowadzenie lekcji także w innym czasie przewidzianym w ramowym planie nauczania.
 5. Opiekę nad uczniem w czasie zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący lekcję.
 6. W wypadku gdy uczniowie szkoły uczestniczą w imprezach pozaszkolnych (przeglądy, koncerty, audycje muzyczne) opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel lub nauczyciele szkoły wyznaczeni przez Dyrektora, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo poszczególnych uczniów.
 7. Dyrektor i wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 8. W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli mogą wspomagać rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.
 9. Uczniowie i nauczyciele mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych poza zajęciami dydaktycznymi do celów samokształcenia i doskonalenia gry na instrumentach oraz wykonywania obowiązków służbowych.

 

 • 6.

 

 1. Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne.

 

DZIAŁ IV.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 • 7.

 

 1. Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w pięciodniowym tygodniu pracy.
 2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa informacja zbiorcza szkoły opracowana przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
 4. Informację zbiorczą zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 5. Na podstawie zatwierdzonej informacji zbiorczej dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 6. Organizacja szkoły określa liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin, przedmiotów i zajęć obowiązkowych nadobowiązkowych.
 7. W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, na podstawie rozporządzenia MEN, szkoła dopuszcza wprowadzenie nauczania na odległość (pracę zdalną).

 

DZIAŁ V.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

 

Rozdział I

Organy Szkoły

 

 • 8.
 1. Organami szkoły są:
 • Dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Samorząd Uczniowski
 • Rada Rodziców

 

 

Rozdział II

Dyrektor

 • 9.

 

 1. Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym wszystkich pracowników i przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.
 3. Dyrektor szkoły w szczególności jest odpowiedzialny za:
 • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
 • wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 • Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 • Nadzór pedagogiczny: organ prowadzący może wskazać nauczyciela sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Rozdział III

Rada Pedagogiczna

 • 10.

 

 1. Rada Pedagogiczna:
 • w skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły,
 • Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do realizowania jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,
 • działa w oparciu o regulamin działalności Rady Pedagogicznej,
 • przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna w szczególności:
 1. zatwierdza plan pracy szkoły,
 2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 4. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 5. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów,
 6. z własnej inicjatywy ocenia sytuację szkoły oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę,
 7. opiniuje program profilaktyczno-wychowawczy.

 

 

Rozdział IV

Rada Rodziców

 • 11.

 

 1. Rada Rodziców:
 • w szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów,
 • działa w oparciu o uchwalony na ogólnym zebraniu rodziców regulamin rady, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły,
 • Rada Rodziców składa się z 3 członków wybranych przez ogół rodziców w tajnych wyborach , art. 83 ustawy Prawo Oświatowe
 • Rada Rodziców w szczególności:
 1. współdziała z innymi organami szkoły w realizacji jej regulaminu funkcjonowania,

 

 

Rozdział V

Samorząd Uczniowski

 

 • 12.

 

 1. Samorząd Uczniowski:
 • samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
 • jedynymi reprezentantami ogółu uczniów są organy samorządu,
 • zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym,
 • regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły,
 • Samorząd Uczniowski posiada prawo do:
 1. organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 2. przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
 3. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
 4. organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, własnej działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,

 

 

 1. Relacje między organami szkoły:
 • Organy Szkoły zobowiązane są do współpracy, do dbania o dobry klimat Szkoły, współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków rozwoju uczniów.
 • Organy Szkoły współdziałają ze sobą poprzez:
 1. wspieranie realizacji założeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2. organizację koncertów na rzecz środowiska lokalnego,
 3. organizację uroczystości szkolnych, państwowych i okolicznościowych,
 4. organizację imprez integrujących całą społeczność szkolną,
 5. pomoc w gromadzeniu środków finansowych i materialnych na rzecz Szkoły,
 6. wspólne omawianie istotnych problemów funkcjonowania Szkoły na Radach Pedagogicznych i spotkaniach organizowanych w miarę potrzeb.

 

 

 

 

DZIAŁ VI.

ORGAN PROWADZĄCY

 

 • 13.

 

 1. Organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Muzyczną I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej jest Środa XXI Sp. z o.o.
 2. Kompetencje organu prowadzącego:
 • nadzoruje działalność wszystkich organów szkoły,
 • zatwierdza statut szkoły i zgłasza ewentualne poprawki lub zmiany,
 • powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły,
 • wyposaża szkołę w środki potrzebne do prowadzenia działalności,
 • określa całoroczny budżet szkoły i odpowiada za jego realizację,
 • ustala w porozumieniu z Dyrektorem wysokość czesnego,
 • ma prawo do likwidacji szkoły.

 

DZIAŁ VII.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 • 14.

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

 • 15.

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy:
 • dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
 • wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także ich rozwoju psychicznego
 • bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów,
 • udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie ich problemów,
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
 • dbałość o bezpieczeństwo uczniów,
 • dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny,
 • promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia.
 1. W sprawach wychowania i kształcenia dzieci nauczyciele powinni współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami.
 2. Nauczyciel ma prawo, między innymi, do:
 • swobodnego wyrażania swoich poglądów i opinii na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, wobec organów Szkoły oraz zgłaszania wniosków pod obrady Rady Pedagogicznej nie objętych tokiem posiedzenia,
 • rzetelnej i jawnej oceny własnej pracy dydaktyczno- wychowawczej,
 • pomocy w pracy dydaktyczno- wychowawczej ze strony Dyrektora szkoły i innych nauczycieli,
 • uczestnictwa w pracach komisji i zespołów Rady Pedagogicznej,
 • urlopu i wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 16.

 

 1. Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi):
 • ustala się czas pracy w wymiarze przeciętnie 40 godzin na tydzień w 6 dniowym tygodniu pracy,
 • godziny wykonywania pracy przez pracownika ustala bezpośredni przełożony, zgodnie z artykułami 129 i 135 kodeksu pracy,
 • pracownikom administracji i obsługi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, według przepisów zawartych w Kodeksie Pracy,
 • w czasie wykonywanej pracy pracownikom nie wolno oddalać się ze szkoły bez zezwolenia dyrektora.
 • zadaniem pracowników administracji i obsługi jest:
 1. współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w wychowaniu uczniów, zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektów w ładzie i czystości,
 2. wykonywanie pracy w czasie, miejscu i charakterze określonym przez dyrektora szkoły,
 3. przestrzeganie w trakcie wykonywania pracy przepisów BHP,
 4. szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor szkoły,
 5. pracownicy administracyjni i obsługi wykonują inne zadania zalecone przez dyrektora szkoły związane bezpośrednio z realizacją statutowych zadań szkoły.

 

 

DZIAŁ VIII.

BIBILIOTEKA SZKOLNA

 

 • 17.

 

 1. Szkoła organizuje bibliotekę.
 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
 4. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia oraz magazyn książek.
 5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
 • gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;
 • korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;
 • korzystanie ze zbiorów multimedialnych.
 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.
 2. Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich w czytelni, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione reguluje Regulamin biblioteki, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.

DZIAŁ IX.

ZASADY REKRUTACJI

 

 • 18.

 

Realizując statutowe cele i zadania Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r., w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r., poz. 686 z późn. zm.), Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, tekst jednolity Dz.U.2019 r. Poz. 1148 z późn. zm)

 

 1. Na stronie internetowej szkoły podaje się informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji.
 2. Szkoła prowadzi rekrutację:

1) do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2, oraz nie więcej niż 10 lat.

2) do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. Dopuszcza się przyjęcie ucznia w innym wieku po rozpatrzeniu przyczyn i sytuacji ubiegającej się osoby.

 1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają kwestionariusz oraz zaświadczenie lekarskie (lekarza specjalisty) – jeśli wybrana specjalność tego wymaga- stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności w terminie od 01 marca do 31 maja. Dopuszcza się zmianę terminu w sytuacjach nadzwyczajnych. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się również osoby z niepełnosprawnościami.
 2. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności kandydatów w okresie od 4 maja do zakończenia zajęć lekcyjnych. W sytuacjach nadzwyczajnych do 31 sierpnia. Dokładne daty ustala Dyrektor szkoły.
 3. Badanie przydatności kandydatów obejmuje:
 • sprawdzenie uzdolnień muzycznych,
 • sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 1. Kandydat udziela odpowiedzi z zakresu:
 • poczucia słuchu,
 • poczucia rytmu,
 • poczucia harmonii,
 • pamięci muzycznej.
 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.
 2. Za przygotowanie zestawów pytań i testów (ustala komisja) oraz badania przydatności kandydatów odpowiedzialny jest przewodniczący komisji kwalifikacyjnej. Zestawy pytań i testy objęte są tajemnicą służbową.
 3. Po każdej części badania przydatności komisja wpisuje do indywidualnego protokołu uzyskaną przez kandydata ocenę.
 4. Ostateczną ocenę badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen cząstkowych.
 5. Komisja kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25.
 6. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich ocenę.
 7. Kandydat jest zakwalifikowany jeżeli do klasy w wyniku przeprowadzonego badania przydatności uzyskał średnią punktację minimum 16 punktów.
 8. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie ostatecznej oceny zbadania przydatności – od oceny najwyższej, zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.
 9. Dyrektor ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do szkoły po zakończeniu badań przydatności, pełną listę kandydatów przyjętych ogłasza się po zatwierdzeniu arkusza organizacji przez organ prowadzący.
 10. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.
 11. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego oraz ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy do której kandydat ma być przyjęty.

DZIAŁ X.

PROGRAM PROFILAKTYCZNO -WYCHOWAWCZY

 

 • 19.

 

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyczno-wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktyczno-wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli
 2. Program profilaktyczno-wychowawczy realizowany przez szkołę ma na celu wszechstronny rozwój każdego ucznia w szczególności poprzez:
 • tworzenie atmosfery przyjaznej uczniom, opartej na zasadach wzajemnego poszanowania i tolerancji,
 • dążenie do zapewnienia wszystkim uczniom bezpieczeństwa,
 • jasne i wyraźne definiowanie praw i obowiązków uczniów oraz przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej,
 • uczenie dzieci i młodzieży dobrej organizacji własnego czasu, samodzielności i systematyczności,
 • tworzenie możliwości pełnej realizacji aspiracji i potrzeb uczniów poprzez wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego oraz innych wartościowych inicjatyw uczniowskich,
 • wychowanie dzieci i młodzieży przez muzykę oraz obcowanie z innymi dziedzinami sztuki mające na celu przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców,
 • uczenie odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań i współpracę w grupie,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów np. poprzez pielęgnowanie tradycji (koncerty patriotyczne) i współodpowiedzialności za organizowanie życia całej społeczności szkolnej,
 • dążenie do integracji społeczności szkolnej przez realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych i rozrywkę,
 • dążenie do kompleksowej współpracy z rodzicami na wszystkich płaszczyznach w celu zapewnienia wysokiej efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej

 

 

DZIAŁ XI.

WYPOŻYCZANIE INSTRUMENTÓW

 

 • 20.

 

 1. Szkoła może wypożyczać uczniom instrumenty do domu w miarę ich posiadania za odpłatnością ustaloną wspólnie przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. Uczeń otrzymuje instrument sprawny i w takim samym stanie winien jest zwrócić go do magazynu.
 3. Sposób wypożyczania instrumentów określony jest w regulaminie wypożyczania instrumentów.

DZIAŁ XII.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Rozdział I

Informacje ogólne

 

 • 21.

 

 1. W szkole obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, klasyfikowania i promowania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r.(Dz. U. z 2019 poz. 1481 z późn.zm.) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych oraz z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 poz.1457, z późn. zm),rozdział 3a i 3b.
 2. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • wymagań określonych w wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 • udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
 • ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.
 • Wymagania edukacyjne są przedstawiane rodzicom do zapoznania się z ich treścią na początku roku szkolnego, nie później niż do końca września.
 1. W ocenianiu obowiązują zasady:
 • zasada jawności ocen, zarówno dla ucznia jak jego rodziców;
 • zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 • zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 • zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 • zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
 • zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji.
 1. Przy organizacji zajęć dodatkowych (np. m.in. zajęcia wokalno-aktorskie), nie wystawia się oceny końcowej. Przedmiot ten musi być zaliczony.
 2. ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
  1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji przedmiotu chór na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  2) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji przedmiotu chór uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Rozdział II

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

 • 22.
 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego  przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Rozdział III

Uzasadnianie ocen

 • 23.

Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

Rozdział IV

Skala ocen z zajęć edukacyjnych artystycznych

 

 • 24.

 

 1. Skala ocen:
 • Stopień celujący 6,
 • Stopień bardzo dobry – 5,
 • Stopień dobry – 4,
 • Stopień dostateczny – 3,
 • Stopień dopuszczający – 2,
 • Stopień niedostateczny – 1
 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji zgodnie z §26 ust.12 i 13
 2. Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które nie umożliwiają otrzymania promocji zgodnie z §26 ust.12 i 13.
 3. W kontroli bieżącej dopuszcza się rozszerzenia skali ocen przez stosowanie plusów (+) i minusów (-). Oceny śródroczne mogą zawierać znak (+), ale traktować go należy wyłącznie jako informację dla ucznia. Znaku tego nie włącza się do żadnej ze średnich. Natomiast oceny roczne są ocenami pełnymi.
 4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne roczne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen.
 5. W dzienniku lekcyjnym, oprócz ocen, dopuszcza się także kropki, plusy, minusy oraz skróty: np., nb., us. (nieprzygotowany, nieobecny, usprawiedliwiony).
 6. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań.

 

Rozdział V

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i system oceniania

 

 • 25.

 

 1. Sposoby oceniania:

 

Nauczyciele stosują następujące sposoby oceniania:

 

 • ocenianie bieżące;
 • ocenianie kontrolne;
 • ocenianie śródroczne;
 • ocenianie klasyfikacyjne.
 • ocenianie końcoworoczne;

 

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych artystycznych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć:
 • bieżące ocenianie wynikające z Przedmiotowego Systemu Oceniania winno być dokonywane systematycznie;
 • uczeń powinien zostać oceniony z każdej opanowanej umiejętności charakterystycznej dla danego przedmiotu;
 • przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
 • uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
 • w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
 • jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka, sprawdzająca stopień opanowania wiedzy i umiejętności z ostatniej jednostki tematycznej.

 

 

 1. Zapisu bieżącej oceny osiągnięć edukacyjnych nauczyciel dokonuje w dzienniku lekcyjnym w skali 1 – 6.
 2. Nauczyciele instrumentu głównego i dodatkowego w dzienniku zajęć w rubryce „uwagi” oceniają za pomocą stopni przygotowanie ucznia do zajęć, jego pracę domową oraz postępy, minimum 1 raz w miesiącu.

 

 

Rozdział VI

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

 • 26.

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, podział roku szkolnego ustala Dyrektor Szkoły.
 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
 3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczne na koniec II półrocza.
 4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w terminie określonym w Statucie Szkoły:
 • Klasyfikacja śródroczna odbywa się, zgodnie z ustalonym przez Radę Pedagogiczną kalendarzem roku szkolnego.
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie Rady Pedagogicznej, na którym Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.
 1. Przewidywane oceny śródroczne i roczne ustalane są przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie oceny systematycznej pracy uczniów co najmniej trzy tygodnie przed ustaleniem ostatecznych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych. O ocenach przewidywanych uczeń i rodzic informowany jest w formie pisemnej (wersja papierowa obarczona zwrotnym podpisem rodzica) co najmniej dwa tygodnie przed ustaleniem ostatecznych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych. Dopuszcza się informowanie uczniów i rodziców w wersji elektronicznej podczas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na podstawie obowiązujących rozporządzeń MEN.
 2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec półrocza.
 • Ocena klasyfikacyjna roczna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych ustalana jest także w trybie egzaminu klasyfikacyjnego (promocyjnego lub końcowego) z możliwością do egzaminu poprawkowego.
 • Rada Pedagogiczna może zwolnić z egzaminu promocyjnego lub końcowego ucznia, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych. Wniosek do Rady Pedagogicznej w tej sprawie składa rodzic lub opiekun prawny z uwzględnieniem opinii nauczyciela instrumentu głównego.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Radę Pedagogiczną, ocenę klasyfikacyjną (promocyjną lub końcową) ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne. Nauczyciel wystawiający ocenę klasyfikacyjną powinien wziąć pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego poprzednie osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, dotychczasowe oceny cząstkowe.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 2. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art.37 ust.4 art.115 ust.3 i art.164 ust.3i 4 ustawy-Prawo oświatowe oraz w art.44zia ust.2i3 ustawy o systemie oświaty , z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły artystycznej.
 3. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w w/w ustawie, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
 • dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne artystyczne;
 • nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego w szkole muzycznej I stopnia- w przypadku współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego;
 • nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych artystycznych.
 1. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych artystycznych, z których był przeprowadzony egzamin;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin egzaminu;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał co najmniej dopuszczające roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 13.
 3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał co najmniej  dostateczne roczne oceny klasyfikacyjne z  następujących zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej I stopnia:
 • kształcenie słuchu,
 1. Egzamin poprawkowy z:

1) zajęć edukacyjnych artystycznych – przeprowadza się w formie: pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły artystycznej.

 1. Przeprowadza się egzamin poprawkowy. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły artystycznej do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 1. Dyrektor szkoły artystycznej może zwolnić nauczyciela, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, z udziału w pracy komisji na jego prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły artystycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie: pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły artystycznej. Do sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocenę ustala się w trybie egzaminu promocyjnego lub egzaminu końcowego, stosuje się przepisy § 15 ust. 2–6 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44zla ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami albo pełnoletnim uczniem.
 4. Do składu komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, stosuje się odpowiednio przepis § 17 ust. 4. rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych
 5. Dyrektor szkoły artystycznej może zwolnić nauczyciela, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, z udziału w pracy komisji na jego prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły artystycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. W skład komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, wchodzą:

1) dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) wskazany przez dyrektora szkoły artystycznej nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

3) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

4) przedstawiciel rady rodziców.

 1. Komisja, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44zla ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty;

3) termin sprawdzianu;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające lub program artystyczny wykonany podczas sprawdzianu;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemne prace ucznia.
 2. Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, sporządza się protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;.

 1. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, z wyłączeniem uczniów klas I-III w sześcioletnim cyklu kształcenia.
 3. Uczeń kończy szkołę artystyczną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty.
 4. Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.
 5. Uczeń otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną w trybie egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego z wyjątkiem ucznia klasy I tych szkół.
 6. Uczeń szkoły muzycznej I stopnia otrzymuje końcową ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu głównego w trybie egzaminu końcowego
 7. Egzamin promocyjny i egzamin końcowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 1. Egzamin promocyjny i egzamin końcowy przeprowadza się w formie praktycznej.
 2. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się w stopniach według skali, o której mowa w § 7 ust. 1, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu według następującej skali:
 • stopień celujący – 25 punktów;
 • stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów;
 • stopień dobry – od 16 do 20 punktów;
 • stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów;
 • stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów;
 • stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów.
 1. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. Każda z osób wchodzących w skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty według skali, o której mowa w ust. 3. Liczbę punktów uzyskaną przez ucznia z egzaminu ustala się jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych punktów w ten sposób, że ułamkowe części punktów wynoszące mniej niż 0,5 punktu pomija się, a ułamkowe części punktów wynoszące 0,5 punktu i więcej podwyższa się do pełnych punktów.
 2. Z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego sporządza się protokół zawierający:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin egzaminu;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;
 • ustaloną odpowiednio roczną ocenę klasyfikacyjną lub końcową ocenę klasyfikacyjną wraz z liczbą punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu.
 1. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

 

 

 • 27.

 

 1. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na powtarzanie klasy przez ucznia, o którym mowa w art. 44zk ust. 8 ustawy o systemie oświaty, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do końca sierpnia.
 4. Dyrektor szkoły artystycznej niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia klasy albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.

 

 

 

 

 • 28.

 

 1. W przypadku, o którym mowa w art. 44zk ust. 10 ustawy o systemie oświaty, Rada Pedagogiczna, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, może wyrazić zgodę na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, określonych dla danej klasy w tygodniowym rozkładzie zajęć, w ciągu dwóch kolejnych lat w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, który dotyczy wniosek.

1) W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły artystycznej może przyjąć wniosek w terminie późniejszym.

 1. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 sierpnia danego roku szkolnego.
 2. Dyrektor szkoły artystycznej niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych w ciągu dwóch kolejnych lat albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych w ciągu dwóch kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć.

 

DZIAŁ XIII.

 

NAGRODY

 

 • 29.
 1. Nagrody przyznawane są za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce, w tym oceny celujące lub bardzo dobre z przedmiotu głównego i kształcenia słuchu, udział w przesłuchaniach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

2) działalność artystyczną i społeczną na terenie szkoły, miasta.

 1. Rodzaje nagród:
 • Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, z wyłączeniem uczniów klas I-III w sześcioletnim cyklu kształcenia.
 • Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.
 • pochwały ustne na forum szkoły,
 • pochwały pisemne na tablicy ogłoszeń,
 • listy gratulacyjne do rodziców lub opiekunów oraz szkół macierzystych,
 • nagrody rzeczowe,
 1. Nagrody przyznaje na wniosek nauczyciela Dyrektor szkoły.
 2. Dyrektor szkoły może zwolnić z opłaty czesnego na dany rok szkolny ucznia za wybitne osiągnięcia w konkursach, festiwalach muzycznych oraz za celujące wyniki w nauce.

DZIAŁ XIV.

KARY

 

 • 30.

 

 1. Kary stosuje się za:

1) lekceważenie obowiązków ucznia,

2) nieprzestrzeganie Statutu szkoły,

3) zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego,

4) łamanie zasad współżycia społecznego.

 1. Rodzaje kar:

1) upomnienie ustne:

 1. a) nauczyciela,
 2. b) Dyrektora,
 3. c) Dyrektora na forum szkoły,

2) nagana:

 1. a) ustna na forum szkoły,
 2. b) pisemna na tablicy ogłoszeń z zawiadomieniem listownym rodziców lub opiekunów oraz szkoły macierzystej,
 3. c) skreślenie z listy uczniów.
 4. wszystkich rodzajach kar szkoła informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Decyzję dotyczącą skreślenia ucznia podejmuje dyrektor w drodze decyzji administracyjnej na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Decyzję wręcza się osobiście za potwierdzeniem kopii lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 6. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów jeżeli:
 • nie zgłosił się do Szkoły do dnia 10 września – wówczas Szkoła wysyła pismo zawierające decyzję Dyrektora w tej sprawie;
 • opuścił 50 % zajęć obowiązkowych w semestrze, zaś rodzice dziecka nie usprawiedliwili tych nieobecności pomimo co najmniej dwóch pism wysłanych ze Szkoły z informacją o takim zachowaniu ucznia oraz konsekwencjach opuszczania zajęć;
 • rodzice ucznia złożyli pisemną rezygnację z dalszej nauki w Szkole;
 • nie przestrzega zasad kultury i współżycia w Szkole;
 • narusza porządek szkolny, niszczy mienie Szkoły, obraża kolegów, czy pracowników Szkoły;
 • Nie uiszczono opłaty za czesne za okres jednego miesiąca;
 • Nie podpisano umowy do dnia 15 września;
 • Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje – na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej lub złożenia przez rodziców(prawnych opiekunów) ucznia pisemnej rezygnacji z dalszej nauki w Szkole; Dyrektor Szkoły;
 1. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczniów rodzicom dziecka przysługuje prawo do wniesienia odwołania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji.

 

DZIAŁ XV.

RODZICE I UCZNIOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Rozdział I

Prawa ucznia

 • 31.

 

 1. Uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 • zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • rozwijania talentu i zainteresowań,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, korzystania z pomieszczeń szkolnych, instrumentów, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki na zasadach określonych w wewnętrznych regulaminach szkolnych.
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:
 • stawienia się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny, poprawkowy, w wyznaczonym terminie lub przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności najpóźniej w dniu egzaminu,
 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 • podnoszenia poziomu wiedzy muzycznej i doskonalenia umiejętności gry na instrumentach,
 • dbałości o wspólne dobro (instrumenty, wydawnictwa biblioteczne, akcesoria muzyczne sprzęt i wyposażenie szkolne), ład i porządek w szkole,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów.
 1. W szkole obowiązuje zakaz:
 • stosowania wszelkich form przemocy fizycznej i psychicznej,
 • palenia tytoniu,
 • spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem,
 • używania i handlu narkotykami oraz przebywania pod ich wpływem.
 1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
 • uczeń, jego rodzice lub inna osoba dorosła mają prawo do złożenia skargi w formie pisemnej do dyrektora szkoły, która składana jest w sekretariacie szkoły, w terminie 5 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia, jeśli uznają, że te prawa zostały naruszone;
 • złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia;
 • dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej skargi w ciągu 14 dni, łącznie z przekazaniem informacji na piśmie do wnioskodawcy, od dnia wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły;
 • w trakcie postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły może wykorzystać opinię pedagoga szkolnego, wychowawcy oddziału danej klasy, nauczycieli pracujących w szkole, innych uczniów szkoły oraz ich rodziców;
 • dyrektor szkoły przekazuje wnioskodawcy odpowiedź na piśmie w sprawie podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu;
 • decyzja dyrektora szkoły w sprawie dotyczącej podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu o naruszenie praw ucznia jest ostateczna;
 • w przypadku złożenia skargi, która dotyczy naruszenia praw ucznia przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń;
 • powiadomienia rodziców dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń, w sposób przyjęty w danej szkole.

 

Rozdział II

 

Prawa rodzica

 

 • 32.

 

 1. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych,

2) znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn ewentualnych trudności w nauce,

4) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły, w tym celu organizuje się:

 1. a) ogólnoszkolne zebrania rodziców,
 2. b) okresowe spotkania rodziców z nauczycielami (wywiadówki),
 3. c) spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami na prośbę rodziców,
 4. d) uroczyste inauguracje i zakończenia roku szkolnego.
 5. Informacje na temat sposobu kontaktu rodziców z organem nadzorującym szkołę umieszcza się w miejscu łatwo dostępnym (np.: na tablicy ogłoszeń).

 

 

DZIAŁ XVI.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

 

 • 33.

 

 1. Wysokość opłat za naukę w szkole ustala organ prowadzący w oparciu o analizę kosztów utrzymania placówki. Zakres usług oraz koszty reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy szkołą a Rodzicami/ Opiekunami ucznia.
 2. Szkoła uzyskuje środki na swoją działalność poprzez bezzwrotne należności:
 • opłatę wpisową,
 • opłatę czesnego,
 • z dobrowolnych darowizn,
 • z organizacji imprez o charakterze artystycznym na rzecz sponsorów i instytucji zainteresowanych,
 • z dotacji pozyskiwanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 1. Opłaty czesnego powinny być uiszczane do dnia 5 każdego miesiąca z dołu za poprzedni miesiąc.

 

DZIAŁ XVII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 34.

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 35.

 

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.

 

 • 36.

 

Zmiany Statutu, wynikające ze zmian organizacji pracy Szkoły lub obowiązującego prawa dokonywane są uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

 • 37.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej protokołowane są w formie zapisu elektronicznego na zasadach określonych w regulaminie Rady Pedagogicznej.

 

 • 38.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy z aktów prawnych- strona 1 Statutu dotyczących szkół muzycznych I stopnia.

 

Statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

 

Statut wchodzi w życie z dniem 13 września 2022 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 1481, z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 2485 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 686 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1247 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1674 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 538 z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2474 z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2018 r., poz. 2481 z późn. zm.)
 11. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 sierpnia 2019r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1624 z późn. zm.)
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1110 z późn. zm.)
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 493 z późn. zm. Dz.U.z 2020 r. poz. 1111 z późn. zm.)
 14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. Poz. 784 z późn. zm.)
 15. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1166)

DZIAŁ I.

USTALENIA OGÓLNE

 

Rozdział I

Nazwa i struktura szkoły

 

 • 1.

 

 1. Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Środzie Wielkopolskiej zwana dalej szkołą jest niepubliczną szkołą artystyczną z uprawnieniami szkoły publicznej, dającą podstawy wykształcenia muzycznego .
 2. Szkoła prowadzi naukę w dwóch cyklach kształcenia: sześcioletnim i czteroletnim.
 3. Szkoła używa nazwy: Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Środzie Wielkopolskiej.
 4. Siedziba Szkoły znajduje się przy ul. Kosynierów 2, 63-000 Środa Wielkopolska.
 5. Organem prowadzącym jest Środa XXI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Centrum Edukacji Artystycznej, jednostkę realizującą zadania z zakresu sprawowania nadzoru.
 7. Uczeń szkoły, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
 8. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia.

DZIAŁ II.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

Rozdział I

Cele Szkoły

 

 • 2.

 

 1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w przepisach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszących się do szkół artystycznych, a w szczególności:
 • rozbudza i rozwija zainteresowania i uzdolnienia muzyczne uczniów w sposób dostosowany do wieku i predyspozycji uczniów;
 • umuzykalnia uczniów;
 • pogłębia zamiłowanie uczniów do muzyki;
 • uczy podstaw gry na instrumencie;
 • zapoznaje uczniów z podstawową wiedzą muzyczną oraz dorobkiem narodowej i światowej kultury muzycznej;
 • kształtuje wyobraźnię muzyczną uczniów;
 • kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie piękna;
 • wychowuje i przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki;
 • wdraża uczniów do systematycznej i efektywnej pracy;
 • przygotowuje uczniów do występów publicznych i zachęca do czynnego udziału w życiu artystycznym środowiska, kładąc szczególny nacisk na właściwe zachowanie i ubiór oraz umiejętność radzenia sobie z tremą;
 • rozwija pasję muzyczną poprzez podejmowanie inicjatyw artystycznych;
 • rozwija umiejętności muzykowania zespołowego;
 • przygotowuje uczniów do pielęgnowania wartości ponadczasowych, jak ojczyzna, patriotyzm, pokój, wolność, suwerenność, tolerancja, np.;
 • zachęca uczniów do wykonywania zadań na rzecz osób potrzebujących;
 • przygotowuje kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia;
 • prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze;
 • bierze czynny udział w życiu artystycznym środowiska.

 

 1. Szkoła realizuje swoje zadania dydaktyczne oraz wychowawczo-opiekuńcze poprzez:
 • realizację programów nauczania dopuszczonych do użytku na podstawie odrębnych przepisów;
 • dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji ucznia;
 • prowadzenie zajęć indywidualnych z zakresu nauki gry na instrumentach oraz teoretycznych zajęć zbiorowych i zespołowych, w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
 • przeprowadzanie sprawdzianów, ocenianie pracy uczniów, klasyfikowanie i przeprowadzanie przesłuchań półrocznych, technicznych, egzaminów promocyjnych, końcowych w trybie egzaminu promocyjnego, klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez organizację dokształcania na swoim terenie oraz umożliwienie i ułatwienie uczestnictwa w kursach i szkoleniach poza szkołą;
 • organizowanie imprez muzycznych prezentujących osiągnięcia uczniów;
 • uczestnictwo uczniów i nauczycieli w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach, przeglądach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz kursach, konsultacjach i warsztatach muzycznych;
 • uczestnictwo w koncertach artystów i zespołów profesjonalnych;
 • współpracę z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej, poprzez:
 1. a) współorganizowanie imprez kulturalnych i innych projektów artystycznych na terenie gminy i powiatu,
 2. b) czynny udział uczniów w imprezach lokalnych;
 • nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami, placówkami oraz instytucjami kultury;
 • współdziałanie z rodzicami w wychowaniu uczniów, budowanie pozytywnych relacji na linii nauczyciel – uczeń – rodzic;
 • stwarzanie atmosfery sprzyjającej dobremu porozumieniu;
 • kształtowanie postaw moralnych i społecznych;
 • wspieranie uczniów w przeciwstawianiu się zagrożeniom współczesnego świata;
 • pracę nad kulturą słowa, kulturą osobistą i kulturą relacji międzyludzkich;
 • rozbudzanie w uczniu zamiłowania do muzyki i zainteresowania kulturą;
 • opracowywanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska (Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły stanowi odrębny dokument);
 • sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia, oraz poza terenem Szkoły podczas zajęć organizowanych przez Szkołę, na podstawie odrębnych przepisów.

 

Rozdział II

Zadania Szkoły

 •  
 • 3.

 

 1. Zadania Szkoły obejmują:
 • obowiązek zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju i bezpieczeństwa;
 • obowiązek prowadzenia przez nauczyciela zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, a także odpowiedzialność za wyniki i jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć;
 • opiekę wychowawczą nad uczniami sprawowaną przez wszystkich nauczycieli szkoły
 • współdziałanie i koordynację działań wychowawczych prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu głównego ze wszystkimi nauczycielami pracującymi z danym uczniem;
 • obowiązek zapewniania właściwej opieki i bezpieczeństwa na lekcjach poprzez:
 1. zapoznawanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i zachowania się na lekcjach (nauczyciele prowadzący zajęcia),
 2. prawowanie opieki podczas zajęć i imprez organizowanych w Szkole i poza nią przez nauczycieli organizujących te zajęcia i imprezy (rodzice sprawują oraz ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze Szkoły oraz przed i po zajęciach w Szkole),
 3. sprawowanie opieki podczas wycieczek szkolnych przez nauczycieli organizujących wycieczkę określa odrębny regulamin.
 • formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, określają odrębne przepisy lokalne.

 

DZIAŁ III.

ORGANIZACJA PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

 

 • 4.

 

 1. Szkoła prowadzi naukę tylko w zakresie przedmiotów artystycznych, w dwóch cyklach kształcenia:
 • sześcioletnim – grupy wiekowo młodsze (uczniowie 6 –10lat);
 • czteroletnim – grupy wiekowo starsze (uczniowie 8 – 16 lat).

 

 • 5.

 

 1. Szkoła jest niepubliczną szkołą artystyczną z uprawnieniami szkoły publicznej.
 2. Szkoła ma charakter umuzykalniający i nie daje uprawnień zawodowych.
 3. Szkoła prowadzi jeden dział nauczania- Dział Instrumentalny o następujących specjalnościach:

Instrumenty Klawiszowe

 • fortepian;

Instrumenty Strunowe, Smyczkowe i Szarpane

 • skrzypce;
 • gitara;
 1. Istnieje możliwość wprowadzenia innych specjalizacji.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej istnieje możliwość zmiany cyklu lub instrumentu w trakcie trwania nauki.
 3. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikający z organizacji szkoły ustala Dyrektor po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
 4. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut lub 30 minut– lekcja instrumentu głównego w kl. I-III c6 – pozostałe 45 min, fortepian dodatkowy trwa 2×15 min. Dopuszcza się prowadzenie lekcji także w innym czasie przewidzianym w ramowym planie nauczania.
 5. Opiekę nad uczniem w czasie zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący lekcję.
 6. W wypadku gdy uczniowie szkoły uczestniczą w imprezach pozaszkolnych (przeglądy, koncerty, audycje muzyczne) opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel lub nauczyciele szkoły wyznaczeni przez Dyrektora, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo poszczególnych uczniów.
 7. Dyrektor i wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 8. W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli mogą wspomagać rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.
 9. Uczniowie i nauczyciele mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych poza zajęciami dydaktycznymi do celów samokształcenia i doskonalenia gry na instrumentach oraz wykonywania obowiązków służbowych.

 

 • 6.

 

 1. Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne.

 

DZIAŁ IV.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 • 7.

 

 1. Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w pięciodniowym tygodniu pracy.
 2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa informacja zbiorcza szkoły opracowana przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
 4. Informację zbiorczą zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 5. Na podstawie zatwierdzonej informacji zbiorczej dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 6. Organizacja szkoły określa liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin, przedmiotów i zajęć obowiązkowych nadobowiązkowych.
 7. W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, na podstawie rozporządzenia MEN, szkoła dopuszcza wprowadzenie nauczania na odległość (pracę zdalną).

 

DZIAŁ V.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

 

Rozdział I

Organy Szkoły

 

 • 8.
 1. Organami szkoły są:
 • Dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Samorząd Uczniowski
 • Rada Rodziców

 

 

Rozdział II

Dyrektor

 • 9.

 

 1. Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym wszystkich pracowników i przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.
 3. Dyrektor szkoły w szczególności jest odpowiedzialny za:
 • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
 • wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 • Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 • Nadzór pedagogiczny: organ prowadzący może wskazać nauczyciela sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Rozdział III

Rada Pedagogiczna

 • 10.

 

 1. Rada Pedagogiczna:
 • w skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły,
 • Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do realizowania jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,
 • działa w oparciu o regulamin działalności Rady Pedagogicznej,
 • przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna w szczególności:
 1. zatwierdza plan pracy szkoły,
 2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 4. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 5. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów,
 6. z własnej inicjatywy ocenia sytuację szkoły oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę,
 7. opiniuje program profilaktyczno-wychowawczy.

 

 

Rozdział IV

Rada Rodziców

 • 11.

 

 1. Rada Rodziców:
 • w szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów,
 • działa w oparciu o uchwalony na ogólnym zebraniu rodziców regulamin rady, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły,
 • Rada Rodziców składa się z 3 członków wybranych przez ogół rodziców w tajnych wyborach , art. 83 ustawy Prawo Oświatowe
 • Rada Rodziców w szczególności:
 1. współdziała z innymi organami szkoły w realizacji jej regulaminu funkcjonowania,

 

 

Rozdział V

Samorząd Uczniowski

 

 • 12.

 

 1. Samorząd Uczniowski:
 • samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
 • jedynymi reprezentantami ogółu uczniów są organy samorządu,
 • zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym,
 • regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły,
 • Samorząd Uczniowski posiada prawo do:
 1. organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 2. przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
 3. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
 4. organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, własnej działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,

 

 

 1. Relacje między organami szkoły:
 • Organy Szkoły zobowiązane są do współpracy, do dbania o dobry klimat Szkoły, współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków rozwoju uczniów.
 • Organy Szkoły współdziałają ze sobą poprzez:
 1. wspieranie realizacji założeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2. organizację koncertów na rzecz środowiska lokalnego,
 3. organizację uroczystości szkolnych, państwowych i okolicznościowych,
 4. organizację imprez integrujących całą społeczność szkolną,
 5. pomoc w gromadzeniu środków finansowych i materialnych na rzecz Szkoły,
 6. wspólne omawianie istotnych problemów funkcjonowania Szkoły na Radach Pedagogicznych i spotkaniach organizowanych w miarę potrzeb.

 

 

 

 

DZIAŁ VI.

ORGAN PROWADZĄCY

 

 • 13.

 

 1. Organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Muzyczną I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej jest Środa XXI Sp. z o.o.
 2. Kompetencje organu prowadzącego:
 • nadzoruje działalność wszystkich organów szkoły,
 • zatwierdza statut szkoły i zgłasza ewentualne poprawki lub zmiany,
 • powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły,
 • wyposaża szkołę w środki potrzebne do prowadzenia działalności,
 • określa całoroczny budżet szkoły i odpowiada za jego realizację,
 • ustala w porozumieniu z Dyrektorem wysokość czesnego,
 • ma prawo do likwidacji szkoły.

 

DZIAŁ VII.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 • 14.

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

 • 15.

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy:
 • dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
 • wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także ich rozwoju psychicznego
 • bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów,
 • udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie ich problemów,
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
 • dbałość o bezpieczeństwo uczniów,
 • dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny,
 • promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia.
 1. W sprawach wychowania i kształcenia dzieci nauczyciele powinni współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami.
 2. Nauczyciel ma prawo, między innymi, do:
 • swobodnego wyrażania swoich poglądów i opinii na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, wobec organów Szkoły oraz zgłaszania wniosków pod obrady Rady Pedagogicznej nie objętych tokiem posiedzenia,
 • rzetelnej i jawnej oceny własnej pracy dydaktyczno- wychowawczej,
 • pomocy w pracy dydaktyczno- wychowawczej ze strony Dyrektora szkoły i innych nauczycieli,
 • uczestnictwa w pracach komisji i zespołów Rady Pedagogicznej,
 • urlopu i wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 16.

 

 1. Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi):
 • ustala się czas pracy w wymiarze przeciętnie 40 godzin na tydzień w 6 dniowym tygodniu pracy,
 • godziny wykonywania pracy przez pracownika ustala bezpośredni przełożony, zgodnie z artykułami 129 i 135 kodeksu pracy,
 • pracownikom administracji i obsługi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, według przepisów zawartych w Kodeksie Pracy,
 • w czasie wykonywanej pracy pracownikom nie wolno oddalać się ze szkoły bez zezwolenia dyrektora.
 • zadaniem pracowników administracji i obsługi jest:
 1. współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w wychowaniu uczniów, zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektów w ładzie i czystości,
 2. wykonywanie pracy w czasie, miejscu i charakterze określonym przez dyrektora szkoły,
 3. przestrzeganie w trakcie wykonywania pracy przepisów BHP,
 4. szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor szkoły,
 5. pracownicy administracyjni i obsługi wykonują inne zadania zalecone przez dyrektora szkoły związane bezpośrednio z realizacją statutowych zadań szkoły.

 

 

DZIAŁ VIII.

BIBILIOTEKA SZKOLNA

 

 • 17.

 

 1. Szkoła organizuje bibliotekę.
 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
 4. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia oraz magazyn książek.
 5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
 • gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;
 • korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;
 • korzystanie ze zbiorów multimedialnych.
 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.
 2. Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich w czytelni, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione reguluje Regulamin biblioteki, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.

DZIAŁ IX.

ZASADY REKRUTACJI

 

 • 18.

 

Realizując statutowe cele i zadania Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r., w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r., poz. 686 z późn. zm.), Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, tekst jednolity Dz.U.2019 r. Poz. 1148 z późn. zm)

 

 1. Na stronie internetowej szkoły podaje się informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji.
 2. Szkoła prowadzi rekrutację:

1) do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2, oraz nie więcej niż 10 lat.

2) do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. Dopuszcza się przyjęcie ucznia w innym wieku po rozpatrzeniu przyczyn i sytuacji ubiegającej się osoby.

 1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają kwestionariusz oraz zaświadczenie lekarskie (lekarza specjalisty) – jeśli wybrana specjalność tego wymaga- stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności w terminie od 01 marca do 31 maja. Dopuszcza się zmianę terminu w sytuacjach nadzwyczajnych. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się również osoby z niepełnosprawnościami.
 2. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności kandydatów w okresie od 4 maja do zakończenia zajęć lekcyjnych. W sytuacjach nadzwyczajnych do 31 sierpnia. Dokładne daty ustala Dyrektor szkoły.
 3. Badanie przydatności kandydatów obejmuje:
 • sprawdzenie uzdolnień muzycznych,
 • sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 1. Kandydat udziela odpowiedzi z zakresu:
 • poczucia słuchu,
 • poczucia rytmu,
 • poczucia harmonii,
 • pamięci muzycznej.
 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.
 2. Za przygotowanie zestawów pytań i testów (ustala komisja) oraz badania przydatności kandydatów odpowiedzialny jest przewodniczący komisji kwalifikacyjnej. Zestawy pytań i testy objęte są tajemnicą służbową.
 3. Po każdej części badania przydatności komisja wpisuje do indywidualnego protokołu uzyskaną przez kandydata ocenę.
 4. Ostateczną ocenę badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen cząstkowych.
 5. Komisja kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25.
 6. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich ocenę.
 7. Kandydat jest zakwalifikowany jeżeli do klasy w wyniku przeprowadzonego badania przydatności uzyskał średnią punktację minimum 16 punktów.
 8. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie ostatecznej oceny zbadania przydatności – od oceny najwyższej, zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.
 9. Dyrektor ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do szkoły po zakończeniu badań przydatności, pełną listę kandydatów przyjętych ogłasza się po zatwierdzeniu arkusza organizacji przez organ prowadzący.
 10. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.
 11. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego oraz ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy do której kandydat ma być przyjęty.

DZIAŁ X.

PROGRAM PROFILAKTYCZNO -WYCHOWAWCZY

 

 • 19.

 

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyczno-wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktyczno-wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli
 2. Program profilaktyczno-wychowawczy realizowany przez szkołę ma na celu wszechstronny rozwój każdego ucznia w szczególności poprzez:
 • tworzenie atmosfery przyjaznej uczniom, opartej na zasadach wzajemnego poszanowania i tolerancji,
 • dążenie do zapewnienia wszystkim uczniom bezpieczeństwa,
 • jasne i wyraźne definiowanie praw i obowiązków uczniów oraz przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej,
 • uczenie dzieci i młodzieży dobrej organizacji własnego czasu, samodzielności i systematyczności,
 • tworzenie możliwości pełnej realizacji aspiracji i potrzeb uczniów poprzez wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego oraz innych wartościowych inicjatyw uczniowskich,
 • wychowanie dzieci i młodzieży przez muzykę oraz obcowanie z innymi dziedzinami sztuki mające na celu przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców,
 • uczenie odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań i współpracę w grupie,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów np. poprzez pielęgnowanie tradycji (koncerty patriotyczne) i współodpowiedzialności za organizowanie życia całej społeczności szkolnej,
 • dążenie do integracji społeczności szkolnej przez realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych i rozrywkę,
 • dążenie do kompleksowej współpracy z rodzicami na wszystkich płaszczyznach w celu zapewnienia wysokiej efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej

 

 

DZIAŁ XI.

WYPOŻYCZANIE INSTRUMENTÓW

 

 • 20.

 

 1. Szkoła może wypożyczać uczniom instrumenty do domu w miarę ich posiadania za odpłatnością ustaloną wspólnie przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. Uczeń otrzymuje instrument sprawny i w takim samym stanie winien jest zwrócić go do magazynu.
 3. Sposób wypożyczania instrumentów określony jest w regulaminie wypożyczania instrumentów.

DZIAŁ XII.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Rozdział I

Informacje ogólne

 

 • 21.

 

 1. W szkole obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, klasyfikowania i promowania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r.(Dz. U. z 2019 poz. 1481 z późn.zm.) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych oraz z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 poz.1457, z późn. zm),rozdział 3a i 3b.
 2. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • wymagań określonych w wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 • udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
 • ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.
 • Wymagania edukacyjne są przedstawiane rodzicom do zapoznania się z ich treścią na początku roku szkolnego, nie później niż do końca września.
 1. W ocenianiu obowiązują zasady:
 • zasada jawności ocen, zarówno dla ucznia jak jego rodziców;
 • zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 • zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 • zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 • zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
 • zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji.
 1. Przy organizacji zajęć dodatkowych (np. m.in. zajęcia wokalno-aktorskie), nie wystawia się oceny końcowej. Przedmiot ten musi być zaliczony.
 2. ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
  1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji przedmiotu chór na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  2) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji przedmiotu chór uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Rozdział II

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

 • 22.
 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego  przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Rozdział III

Uzasadnianie ocen

 • 23.

Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

Rozdział IV

Skala ocen z zajęć edukacyjnych artystycznych

 

 • 24.

 

 1. Skala ocen:
 • Stopień celujący 6,
 • Stopień bardzo dobry – 5,
 • Stopień dobry – 4,
 • Stopień dostateczny – 3,
 • Stopień dopuszczający – 2,
 • Stopień niedostateczny – 1
 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji zgodnie z §26 ust.12 i 13
 2. Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które nie umożliwiają otrzymania promocji zgodnie z §26 ust.12 i 13.
 3. W kontroli bieżącej dopuszcza się rozszerzenia skali ocen przez stosowanie plusów (+) i minusów (-). Oceny śródroczne mogą zawierać znak (+), ale traktować go należy wyłącznie jako informację dla ucznia. Znaku tego nie włącza się do żadnej ze średnich. Natomiast oceny roczne są ocenami pełnymi.
 4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne roczne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen.
 5. W dzienniku lekcyjnym, oprócz ocen, dopuszcza się także kropki, plusy, minusy oraz skróty: np., nb., us. (nieprzygotowany, nieobecny, usprawiedliwiony).
 6. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań.

 

Rozdział V

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i system oceniania

 

 • 25.

 

 1. Sposoby oceniania:

 

Nauczyciele stosują następujące sposoby oceniania:

 

 • ocenianie bieżące;
 • ocenianie kontrolne;
 • ocenianie śródroczne;
 • ocenianie klasyfikacyjne.
 • ocenianie końcoworoczne;

 

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych artystycznych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć:
 • bieżące ocenianie wynikające z Przedmiotowego Systemu Oceniania winno być dokonywane systematycznie;
 • uczeń powinien zostać oceniony z każdej opanowanej umiejętności charakterystycznej dla danego przedmiotu;
 • przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
 • uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
 • w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
 • jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka, sprawdzająca stopień opanowania wiedzy i umiejętności z ostatniej jednostki tematycznej.

 

 

 1. Zapisu bieżącej oceny osiągnięć edukacyjnych nauczyciel dokonuje w dzienniku lekcyjnym w skali 1 – 6.
 2. Nauczyciele instrumentu głównego i dodatkowego w dzienniku zajęć w rubryce „uwagi” oceniają za pomocą stopni przygotowanie ucznia do zajęć, jego pracę domową oraz postępy, minimum 1 raz w miesiącu.

 

 

Rozdział VI

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

 • 26.

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, podział roku szkolnego ustala Dyrektor Szkoły.
 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
 3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczne na koniec II półrocza.
 4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w terminie określonym w Statucie Szkoły:
 • Klasyfikacja śródroczna odbywa się, zgodnie z ustalonym przez Radę Pedagogiczną kalendarzem roku szkolnego.
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie Rady Pedagogicznej, na którym Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.
 1. Przewidywane oceny śródroczne i roczne ustalane są przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie oceny systematycznej pracy uczniów co najmniej trzy tygodnie przed ustaleniem ostatecznych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych. O ocenach przewidywanych uczeń i rodzic informowany jest w formie pisemnej (wersja papierowa obarczona zwrotnym podpisem rodzica) co najmniej dwa tygodnie przed ustaleniem ostatecznych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych. Dopuszcza się informowanie uczniów i rodziców w wersji elektronicznej podczas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na podstawie obowiązujących rozporządzeń MEN.
 2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec półrocza.
 • Ocena klasyfikacyjna roczna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych ustalana jest także w trybie egzaminu klasyfikacyjnego (promocyjnego lub końcowego) z możliwością do egzaminu poprawkowego.
 • Rada Pedagogiczna może zwolnić z egzaminu promocyjnego lub końcowego ucznia, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych. Wniosek do Rady Pedagogicznej w tej sprawie składa rodzic lub opiekun prawny z uwzględnieniem opinii nauczyciela instrumentu głównego.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Radę Pedagogiczną, ocenę klasyfikacyjną (promocyjną lub końcową) ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne. Nauczyciel wystawiający ocenę klasyfikacyjną powinien wziąć pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego poprzednie osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, dotychczasowe oceny cząstkowe.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 2. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art.37 ust.4 art.115 ust.3 i art.164 ust.3i 4 ustawy-Prawo oświatowe oraz w art.44zia ust.2i3 ustawy o systemie oświaty , z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły artystycznej.
 3. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w w/w ustawie, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
 • dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne artystyczne;
 • nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego w szkole muzycznej I stopnia- w przypadku współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego;
 • nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych artystycznych.
 1. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych artystycznych, z których był przeprowadzony egzamin;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin egzaminu;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał co najmniej dopuszczające roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 13.
 3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał co najmniej  dostateczne roczne oceny klasyfikacyjne z  następujących zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej I stopnia:
 • kształcenie słuchu,
 1. Egzamin poprawkowy z:

1) zajęć edukacyjnych artystycznych – przeprowadza się w formie: pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły artystycznej.

 1. Przeprowadza się egzamin poprawkowy. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły artystycznej do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 1. Dyrektor szkoły artystycznej może zwolnić nauczyciela, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, z udziału w pracy komisji na jego prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły artystycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie: pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły artystycznej. Do sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocenę ustala się w trybie egzaminu promocyjnego lub egzaminu końcowego, stosuje się przepisy § 15 ust. 2–6 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44zla ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami albo pełnoletnim uczniem.
 4. Do składu komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, stosuje się odpowiednio przepis § 17 ust. 4. rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych
 5. Dyrektor szkoły artystycznej może zwolnić nauczyciela, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, z udziału w pracy komisji na jego prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły artystycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. W skład komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, wchodzą:

1) dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) wskazany przez dyrektora szkoły artystycznej nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

3) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

4) przedstawiciel rady rodziców.

 1. Komisja, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44zla ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty;

3) termin sprawdzianu;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające lub program artystyczny wykonany podczas sprawdzianu;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemne prace ucznia.
 2. Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, sporządza się protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;.

 1. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, z wyłączeniem uczniów klas I-III w sześcioletnim cyklu kształcenia.
 3. Uczeń kończy szkołę artystyczną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty.
 4. Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.
 5. Uczeń otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną w trybie egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego z wyjątkiem ucznia klasy I tych szkół.
 6. Uczeń szkoły muzycznej I stopnia otrzymuje końcową ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu głównego w trybie egzaminu końcowego
 7. Egzamin promocyjny i egzamin końcowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 1. Egzamin promocyjny i egzamin końcowy przeprowadza się w formie praktycznej.
 2. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się w stopniach według skali, o której mowa w § 7 ust. 1, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu według następującej skali:
 • stopień celujący – 25 punktów;
 • stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów;
 • stopień dobry – od 16 do 20 punktów;
 • stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów;
 • stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów;
 • stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów.
 1. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. Każda z osób wchodzących w skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty według skali, o której mowa w ust. 3. Liczbę punktów uzyskaną przez ucznia z egzaminu ustala się jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych punktów w ten sposób, że ułamkowe części punktów wynoszące mniej niż 0,5 punktu pomija się, a ułamkowe części punktów wynoszące 0,5 punktu i więcej podwyższa się do pełnych punktów.
 2. Z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego sporządza się protokół zawierający:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin egzaminu;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;
 • ustaloną odpowiednio roczną ocenę klasyfikacyjną lub końcową ocenę klasyfikacyjną wraz z liczbą punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu.
 1. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

 

 

 • 27.

 

 1. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na powtarzanie klasy przez ucznia, o którym mowa w art. 44zk ust. 8 ustawy o systemie oświaty, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do końca sierpnia.
 4. Dyrektor szkoły artystycznej niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia klasy albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.

 

 

 

 

 • 28.

 

 1. W przypadku, o którym mowa w art. 44zk ust. 10 ustawy o systemie oświaty, Rada Pedagogiczna, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, może wyrazić zgodę na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, określonych dla danej klasy w tygodniowym rozkładzie zajęć, w ciągu dwóch kolejnych lat w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, który dotyczy wniosek.

1) W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły artystycznej może przyjąć wniosek w terminie późniejszym.

 1. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 sierpnia danego roku szkolnego.
 2. Dyrektor szkoły artystycznej niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych w ciągu dwóch kolejnych lat albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych w ciągu dwóch kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć.

 

DZIAŁ XIII.

 

NAGRODY

 

 • 29.
 1. Nagrody przyznawane są za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce, w tym oceny celujące lub bardzo dobre z przedmiotu głównego i kształcenia słuchu, udział w przesłuchaniach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

2) działalność artystyczną i społeczną na terenie szkoły, miasta.

 1. Rodzaje nagród:
 • Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, z wyłączeniem uczniów klas I-III w sześcioletnim cyklu kształcenia.
 • Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.
 • pochwały ustne na forum szkoły,
 • pochwały pisemne na tablicy ogłoszeń,
 • listy gratulacyjne do rodziców lub opiekunów oraz szkół macierzystych,
 • nagrody rzeczowe,
 1. Nagrody przyznaje na wniosek nauczyciela Dyrektor szkoły.
 2. Dyrektor szkoły może zwolnić z opłaty czesnego na dany rok szkolny ucznia za wybitne osiągnięcia w konkursach, festiwalach muzycznych oraz za celujące wyniki w nauce.

DZIAŁ XIV.

KARY

 

 • 30.

 

 1. Kary stosuje się za:

1) lekceważenie obowiązków ucznia,

2) nieprzestrzeganie Statutu szkoły,

3) zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego,

4) łamanie zasad współżycia społecznego.

 1. Rodzaje kar:

1) upomnienie ustne:

 1. a) nauczyciela,
 2. b) Dyrektora,
 3. c) Dyrektora na forum szkoły,

2) nagana:

 1. a) ustna na forum szkoły,
 2. b) pisemna na tablicy ogłoszeń z zawiadomieniem listownym rodziców lub opiekunów oraz szkoły macierzystej,
 3. c) skreślenie z listy uczniów.
 4. wszystkich rodzajach kar szkoła informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Decyzję dotyczącą skreślenia ucznia podejmuje dyrektor w drodze decyzji administracyjnej na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Decyzję wręcza się osobiście za potwierdzeniem kopii lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 6. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów jeżeli:
 • nie zgłosił się do Szkoły do dnia 10 września – wówczas Szkoła wysyła pismo zawierające decyzję Dyrektora w tej sprawie;
 • opuścił 50 % zajęć obowiązkowych w semestrze, zaś rodzice dziecka nie usprawiedliwili tych nieobecności pomimo co najmniej dwóch pism wysłanych ze Szkoły z informacją o takim zachowaniu ucznia oraz konsekwencjach opuszczania zajęć;
 • rodzice ucznia złożyli pisemną rezygnację z dalszej nauki w Szkole;
 • nie przestrzega zasad kultury i współżycia w Szkole;
 • narusza porządek szkolny, niszczy mienie Szkoły, obraża kolegów, czy pracowników Szkoły;
 • Nie uiszczono opłaty za czesne za okres jednego miesiąca;
 • Nie podpisano umowy do dnia 15 września;
 • Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje – na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej lub złożenia przez rodziców(prawnych opiekunów) ucznia pisemnej rezygnacji z dalszej nauki w Szkole; Dyrektor Szkoły;
 1. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczniów rodzicom dziecka przysługuje prawo do wniesienia odwołania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji.

 

DZIAŁ XV.

RODZICE I UCZNIOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Rozdział I

Prawa ucznia

 • 31.

 

 1. Uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 • zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • rozwijania talentu i zainteresowań,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, korzystania z pomieszczeń szkolnych, instrumentów, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki na zasadach określonych w wewnętrznych regulaminach szkolnych.
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:
 • stawienia się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny, poprawkowy, w wyznaczonym terminie lub przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności najpóźniej w dniu egzaminu,
 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 • podnoszenia poziomu wiedzy muzycznej i doskonalenia umiejętności gry na instrumentach,
 • dbałości o wspólne dobro (instrumenty, wydawnictwa biblioteczne, akcesoria muzyczne sprzęt i wyposażenie szkolne), ład i porządek w szkole,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów.
 1. W szkole obowiązuje zakaz:
 • stosowania wszelkich form przemocy fizycznej i psychicznej,
 • palenia tytoniu,
 • spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem,
 • używania i handlu narkotykami oraz przebywania pod ich wpływem.
 1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
 • uczeń, jego rodzice lub inna osoba dorosła mają prawo do złożenia skargi w formie pisemnej do dyrektora szkoły, która składana jest w sekretariacie szkoły, w terminie 5 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia, jeśli uznają, że te prawa zostały naruszone;
 • złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia;
 • dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej skargi w ciągu 14 dni, łącznie z przekazaniem informacji na piśmie do wnioskodawcy, od dnia wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły;
 • w trakcie postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły może wykorzystać opinię pedagoga szkolnego, wychowawcy oddziału danej klasy, nauczycieli pracujących w szkole, innych uczniów szkoły oraz ich rodziców;
 • dyrektor szkoły przekazuje wnioskodawcy odpowiedź na piśmie w sprawie podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu;
 • decyzja dyrektora szkoły w sprawie dotyczącej podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu o naruszenie praw ucznia jest ostateczna;
 • w przypadku złożenia skargi, która dotyczy naruszenia praw ucznia przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń;
 • powiadomienia rodziców dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń, w sposób przyjęty w danej szkole.

 

Rozdział II

 

Prawa rodzica

 

 • 32.

 

 1. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych,

2) znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn ewentualnych trudności w nauce,

4) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły, w tym celu organizuje się:

 1. a) ogólnoszkolne zebrania rodziców,
 2. b) okresowe spotkania rodziców z nauczycielami (wywiadówki),
 3. c) spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami na prośbę rodziców,
 4. d) uroczyste inauguracje i zakończenia roku szkolnego.
 5. Informacje na temat sposobu kontaktu rodziców z organem nadzorującym szkołę umieszcza się w miejscu łatwo dostępnym (np.: na tablicy ogłoszeń).

 

 

DZIAŁ XVI.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

 

 • 33.

 

 1. Wysokość opłat za naukę w szkole ustala organ prowadzący w oparciu o analizę kosztów utrzymania placówki. Zakres usług oraz koszty reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy szkołą a Rodzicami/ Opiekunami ucznia.
 2. Szkoła uzyskuje środki na swoją działalność poprzez bezzwrotne należności:
 • opłatę wpisową,
 • opłatę czesnego,
 • z dobrowolnych darowizn,
 • z organizacji imprez o charakterze artystycznym na rzecz sponsorów i instytucji zainteresowanych,
 • z dotacji pozyskiwanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 1. Opłaty czesnego powinny być uiszczane do dnia 5 każdego miesiąca z dołu za poprzedni miesiąc.

 

DZIAŁ XVII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 34.

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 35.

 

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.

 

 • 36.

 

Zmiany Statutu, wynikające ze zmian organizacji pracy Szkoły lub obowiązującego prawa dokonywane są uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

 • 37.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej protokołowane są w formie zapisu elektronicznego na zasadach określonych w regulaminie Rady Pedagogicznej.

 

 • 38.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy z aktów prawnych- strona 1 Statutu dotyczących szkół muzycznych I stopnia.

 

Statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

 

Statut wchodzi w życie z dniem 13 września 2022 r.

POBIERZ:  https://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2023/01/NOWY-ZMIANY-13.09-2022-STATUT-NOWY-r.-stopka-z-word-na-pdf.pdf